Kwaliteitsstatuut Privacy en Klachten

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden


Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie

 1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: B.L.Sindram
BIG-registraties: 19919208225
Overige kwalificaties: GZ-psychologie accent Kinder en Jeugd
Basisopleiding: WO klinische en ontwikkelingspsychologie
Persoonlijk e-mailadres: Barbara@lef-psyche.nl
AGB-code persoonlijk: 94101106

Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Lef & Psyche
E-mailadres: bsindram@hotmail.com
KvK nummer: 64828409
Website: https://lef-psyche.nl/
AGB-code praktijk: 94062909

 1. Werkzaam in:
  basis-ggz
 2. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
  Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
  type klachten, behandelvorm):
  3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw praktijk en hoe uw
  patiëntenpopulatie eruit ziet:
  Lef & psyche helpt jongeren en jongvolwassenen met eetstoornissen en het begeleiden van hun
  ouders en/of naasten. Het gaat om milde eetproblematiek passend in de bbgz. Ook andere
  problematiek kunnen wij behandelen, denk aan angst-, dwang of somberheidsklachten, negatief
  zelfbeeld en identiteitsproblematiek.
  Wij zorgen ook voor overbruggingszorg naar gespecialiseerde centra. Dit houdt in dat de we mensen
  met een eetstoornis of naasten begeleiden in aanloop naar passende sggz.
  3b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
  Depressie
  Angst
  Restgroep diagnoses
  Genderidentiteitsstoornissen
  Eetstoornis
 3. Samenstelling van de praktijk
  Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden:
  Regiebehandelaar1
  Naam: Barbara Sindram
  BIG-registratienummer: 19919208225
 4. Professioneel netwerk
  5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
  Huisartsenpraktijk(en)
  Collegapsychologen en -psychotherapeuten
  Verpleegkundig specialisten
  ggz-instellingen
  Anders: Ziekenhuizen, gespecialiseerde instellingen eetstoornissen (Ursula, Rintveld, Levvel, GGZCentraal e.a.), gespecialiseerde diëtisten
  5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
  van toepassing BIG-registratie(s)):
  GGZ-Instelling Levvel
  arts: M. Hassing
  gespecialiseerde diëtiste E. van de Pol
  Gz-psycholoog S. Berghs
  Gz-psycholoog K. Woudstra-Brunekreef
  Gz-psycholoog C. Hoffmans
  5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
  daarvoor geen toestemming geeft:
  In het geval van Intercollegiaal overleg, op- afschaling behandeling, door- terugververwijzing,
  medicatie consult.
  5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
  huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
  Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij
  huisartsenpraktijk/post
  spoedeisende eerste hulp
  ggz-crisisdienst
  5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
  Nee, omdat: Deze functie wordt vervult door de huisartsenpost
 5. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
  Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
  Nee
 6. Behandeltarieven:
  Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
  Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
  website of in mijn praktijk.
  Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
  Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
  De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
  vinden:
  Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: https://lef-ps
 7. Kwaliteitswaarborg
  Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
  branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
  Intervisie
  Bij- en nascholing
  Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
  De beroepscode van mijn beroepsvereniging
  Link naar website: https://zoeken.bigregister.nl/zorgverlener/8340a5b3-b1f6-479a-a6c1-
  c5bc349dec5c
 8. Klachten- en geschillenregeling
  Mijn patiënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of
  bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
  Barbara Sindram
  aangesloten bij LVVP
  Link naar website:
  https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregelingvolwassenen/
 9. Regeling bij vakantie en calamiteiten
  10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
  Naam vervangend behandelaar:
  Clienten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij een van mijn
  collega’s: indien ik er zelf niet ben kan er waargenomen worden door M. Memelink, Orthopedagoog
  lef & psyche (medebehandelaar kinderen en Jongeren).
  Clienten kunnen tevens ook terecht bij betrokken artsen/diëtisten
  Dit is onderling met de desbetreffende collega afgesproken
  10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
  overlijden of andere calamiteiten:
  Ja
  II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
  doorloopt
 10. Wachttijd voor intake en behandeling
  Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
  (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
  en/of gespecialiseerde ggz.
  Link naar wachttijden voor intake en behandeling: Cliënten vinden informatie over wachttijden voor
  intake en behandeling via de website van lef & psyche. www.lef-psyche.nl
 11. Aanmelding en intake
  12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
  telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
  Bij lef & psyche melden cliënten zich via een aanmeldformulier of telefonisch aan. Ik heb een eerste
  telefonisch screening om te kijken of de hulpvraag past en ik plan een intake/kennismaking in. Hierna
  vindt er een terugkoppelingsgesprek plaats waarin ik de evt. diagnose met cliënt bespreek en een
  behandelvoorstel doe.
  12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
  mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
  werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
  Ja
 12. Diagnostiek
  13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
  Naam: Barbara Sindram
  Generalistische basis ggz:
  Kwalificatie Omschrijving
  9401 gz-psycholoog, 1e lijn
  9406 gz-psycholoog
  Gespecialiseerde ggz:
  Geen
  13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
  nee. Wel werk ik nauw samen met artsen en diëtisten en heb ik graag, met toestemming van de
  cliënt, een eerste overleg met hen in de diagnostische fase om ook hun visie te horen.
 13. Behandeling
  14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
  Naam: Barbara Sindram
  Generalistische basis ggz:
  Kwalificatie Omschrijving
  9401 gz-psycholoog, 1e lijn
  9406 gz-psycholoog
  Gespecialiseerde ggz:
  Geen
  14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
  Naam: Barbara Sindram
  Generalistische basis ggz:
  Kwalificatie Omschrijving
  9401 gz-psycholoog, 1e lijn
  9406 gz-psycholoog
  Gespecialiseerde ggz:
  Geen
  14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
  behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
  Ja
  14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of
  een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt
  daarvoor geen toestemming geeft:
  Ja
  14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
  toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
  volgt:
  Mocht het op enig moment van toegevoegde waarde/noodzakelijk lijken naasten te betrekken bij de
  behandeling van cliënt, bespreek ik dit in eerste instantie met cliënt. Vervolgens nodig ik, mits cliënt
  instemt, de betreffende naasten uit voor een gezamenlijk gesprek. De kwesties kunnen dan in
  aanwezigheid van cliënt besproken worden en onderling overlegd.
  14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
  voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
  De voortgang van de behandeling wordt gemonitord aan de hand van evaluaties met cliënt, zowel
  tijdens de behandeling als aan het einde, op het gebied van behandelresultaat maar ook het
  behandelproces (de beleving van cliënt). Daarbij wordt de behandeleffectiviteit gemeten door
  middel van ROM vragenlijsten die cliënten aan het einde van de behandeling, mits dit voor een
  behandelduur van 12 weken plaats heeft, of door middel van periodieke ROM vragenlijsten eens per
  half jaar.
  14g. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
  doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
  In de BGGZ evalueer ik de voortgang van de gesprekken in het derde en zevende gesprek, mits de
  behandeling dusdanig lang duurt.
  14h. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
  Ik meet de tevredenheid van mijn cliënten door middel van de CQI vragenlijst na afloop van
  behandeling. Daarnaast informeer ik mondeling naar de tevredenheid van cliënt over de
  behandeling.
 14. Afsluiting/nazorg
  15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
  de mogelijke vervolgstappen:
  Ja
  15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
  hiertegen bezwaar maakt:
  Ja
  15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
  informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
  resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
  Ja
 15. Omgang met patientgegevens
  16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
  behandeling betrokken professionals:
  Ja
  16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
  geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
  huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
  het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
  materiële controle):
  Ja
  16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
  zorgverzekeraar/DIS:
  Ja
  III. Ondertekening
  Naam: Barbara Louise Sindram
  Plaats: Hilversum
  Datum: 20/11/2016
  Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
  handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
  waarheid heb ingevuld:
  Ja

 1. Naam regiebehandelaar: B.L.Sindram
  BIG-registraties: 19919208225
  Basisopleiding: WO klinische en ontwikkelingspsychologie, gz-opleidng K&J
  AGB-code persoonlijk: 94101106
  Praktijk informatie 1
  Naam praktijk: BLS Psychologie
  Handelsnaam: Lef & Psyche
  E-mailadres: bsindram@hotmail.com
  KvK nummer: 64828409
  Website: www.lef-psyche.nl
  AGB-code praktijk: 94062909
 2. Werkzaam in:
  basis-ggz
 3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
  Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
  type klachten, behandelvorm):
  3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw praktijk en hoe uw
  patiëntenpopulatie eruit ziet:
  lef & psyche helpt jongeren en jongvolwassenen met eetstoornissen en het begeleiden van hun
  ouders en/of naasten. Het gaat om milde eetproblematiek passend in de bbgz. Ook andere
  problematiek kunnen wij behandelen, denk aan angst-, dwang of somberheidsklachten, negatief
  zelfbeeld en identiteitsproblematiek.
  Wij zorgen ook voor overbruggingszorg naar gespecialiseerde centra. Dit houdt in dat de we mensen
  met een eetstoornis of naasten begeleiden in aanloop naar passende sggz.
  3b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
  Depressie
  Angst
  Restgroep diagnoses
  Genderidentiteitsstoornissen
  Eetstoornis
 4. Samenstelling van de praktijk
  Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden:
  Regiebehandelaar1
  Naam: Barbara Sindram
  BIG-registratienummer: 19919208225
 5. Professioneel netwerk
  5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
  Huisartsenpraktijk(en)
  Collegapsychologen en -psychotherapeuten
  Verpleegkundig specialisten
  ggz-instellingen
  Anders: Ziekenhuizen, gespecialiseerde instellingen eetstoornissen (Ursula, Rintveld, Levvel, GGZCentraal e.a.), gespecialiseerde diëtisten
  5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
  van toepassing BIG-registratie(s)):
  GGZ-Instelling Levvel
  arts: M. Hassing
  gespecialiseerde diëtiste E. van de Pol
  Gz-psycholoog S. Berghs
  Gz-psycholoog K. Woudstra-Brunekreef
  Gz-psycholoog C. Hoffmans
  5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
  daarvoor geen toestemming geeft:
  In het geval van Intercollegiaal overleg, op- afschaling behandeling, door- terugververwijzing,
  medicatie consult.
  5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
  huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
  Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij
  huisartsenpraktijk/post
  spoedeisende eerste hulp
  ggz-crisisdienst
  5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
  Nee, omdat: Deze functie wordt vervult door de huisartsenpost
 6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
  Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
  Nee
 7. Behandeltarieven:
  Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
  Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
  website of in mijn praktijk.
  Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
  Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
  De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
  vinden:
  Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: https://lef-ps
 8. Kwaliteitswaarborg
  Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
  branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
  Intervisie
  Bij- en nascholing
  Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
  De beroepscode van mijn beroepsvereniging
  Link naar website: https://zoeken.bigregister.nl/zorgverlener/8340a5b3-b1f6-479a-a6c1-
  c5bc349dec5c
 9. Klachten- en geschillenregeling
  Mijn patiënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of
  bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
  Barbara Sindram
  aangesloten bij LVVP
  Link naar website:
  https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregelingvolwassenen/
 10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
  10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
  Naam vervangend behandelaar:
  Clienten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij een van mijn
  collega’s: indien ik er zelf niet ben kan er waargenomen worden door M. Memelink, Orthopedagoog
  lef & psyche (medebehandelaar kinderen en Jongeren).
  Clienten kunnen tevens ook terecht bij betrokken artsen/diëtisten
  Dit is onderling met de desbetreffende collega afgesproken
  10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
  overlijden of andere calamiteiten:
  Ja
  II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
  doorloopt
 11. Wachttijd voor intake en behandeling
  Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
  (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
  en/of gespecialiseerde ggz.
  Link naar wachttijden voor intake en behandeling: Cliënten vinden informatie over wachttijden voor
  intake en behandeling via de website van lef & psyche. www.lef-psyche.nl
 12. Aanmelding en intake
  12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
  telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
  Bij lef & psyche melden cliënten zich via een aanmeldformulier of telefonisch aan. Ik heb een eerste
  telefonisch screening om te kijken of de hulpvraag past en ik plan een intake/kennismaking in. Hierna
  vindt er een terugkoppelingsgesprek plaats waarin ik de evt. diagnose met cliënt bespreek en een
  behandelvoorstel doe.
  12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
  mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
  werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
  Ja
 13. Diagnostiek
  13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
  Naam: Barbara Sindram
  Generalistische basis ggz:
  Kwalificatie Omschrijving
  9401 gz-psycholoog, 1e lijn
  9406 gz-psycholoog
  Gespecialiseerde ggz:
  Geen
  13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
  nee. Wel werk ik nauw samen met artsen en diëtisten en heb ik graag, met toestemming van de
  cliënt, een eerste overleg met hen in de diagnostische fase om ook hun visie te horen.
 14. Behandeling
  14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
  Naam: Barbara Sindram
  Generalistische basis ggz:
  Kwalificatie Omschrijving
  9401 gz-psycholoog, 1e lijn
  9406 gz-psycholoog
  Gespecialiseerde ggz:
  Geen
  14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
  Naam: Barbara Sindram
  Generalistische basis ggz:
  Kwalificatie Omschrijving
  9401 gz-psycholoog, 1e lijn
  9406 gz-psycholoog
  Gespecialiseerde ggz:
  Geen
  14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
  behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
  Ja
  14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of
  een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt
  daarvoor geen toestemming geeft:
  Ja
  14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
  toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
  volgt:
  Mocht het op enig moment van toegevoegde waarde/noodzakelijk lijken naasten te betrekken bij de
  behandeling van cliënt, bespreek ik dit in eerste instantie met cliënt. Vervolgens nodig ik, mits cliënt
  instemt, de betreffende naasten uit voor een gezamenlijk gesprek. De kwesties kunnen dan in
  aanwezigheid van cliënt besproken worden en onderling overlegd.
  14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
  voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
  De voortgang van de behandeling wordt gemonitord aan de hand van evaluaties met cliënt, zowel
  tijdens de behandeling als aan het einde, op het gebied van behandelresultaat maar ook het
  behandelproces (de beleving van cliënt). Daarbij wordt de behandeleffectiviteit gemeten door
  middel van ROM vragenlijsten die cliënten aan het einde van de behandeling, mits dit voor een
  behandelduur van 12 weken plaats heeft, of door middel van periodieke ROM vragenlijsten eens per
  half jaar.
  14g. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
  doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
  In de BGGZ evalueer ik de voortgang van de gesprekken in het derde en zevende gesprek, mits de
  behandeling dusdanig lang duurt.
  14h. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
  Ik meet de tevredenheid van mijn cliënten door middel van de CQI vragenlijst na afloop van
  behandeling. Daarnaast informeer ik mondeling naar de tevredenheid van cliënt over de
  behandeling.
 15. Afsluiting/nazorg
  15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
  de mogelijke vervolgstappen:
  Ja
  15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
  hiertegen bezwaar maakt:
  Ja
  15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
  informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
  resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
  Ja
 16. Omgang met patientgegevens
  16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
  behandeling betrokken professionals:
  Ja
  16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
  geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
  huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
  het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
  materiële controle):
  Ja
  16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
  zorgverzekeraar/DIS:
  Ja
  III. Ondertekening
  Naam: Barbara Louise Sindram
  Plaats: Hilversum
  Datum: 20/11/2016
  Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
  handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
  waarheid heb ingevuld:
  Ja

Privacy

Uw dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelaar een dossier aanleg: op papier, digitaal of een combinatie van beide. Dit betekent dat ik vanaf het moment van uw aanmelding uw gegevens hierin noteer. Het gaat om gegevens over uw gezondheid, bijvoorbeeld uw voorgeschiedenis en verslagen van gesprekken. Maar ook om administratieve gegevens, zoals uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. Als zorgverlener ben ik verplicht om uw identiteit vast te stellen en uw burgerservicenummer (bsn) te noteren.

Ik bewaar in uw dossier ook de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens die ik via andere zorgverleners heb gekregen, zoals de verwijsbrief van de huisarts of informatie van een andere behandelaar.

Beveiliging van uw dossier

Ik heb alle wettelijk verplichte maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeborgen en dat deze niet verloren raken of in onbevoegde handen vallen. Mochten er toch gegevens lekken of zoekraken, dan ben ik verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en passende maatregelen te nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Ik zal u dan ook op de hoogte stellen.

Toegang tot uw dossier
Alle personen in de praktijk die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot uw dossier. Dit geldt ook voor de collega die mij vervangt bij afwezigheid wegens ziekte, vakantie of om andere redenen. Zij zijn net als ik gehouden aan het beroepsgeheim. Uw dossier wordt alleen ingezien voor zover dit nodig is om u van goede zorg te voorzien.

Informatie delen met …

Huisarts/verwijzer

Alleen met uw toestemming mag ik informatie verstrekken aan de huisarts/verwijzer of eventueel aan een behandelaar naar wie ik u doorverwijs. Het kan bijvoorbeeld gaan om informatie over doorverwijzing of een rapportage. Het gaat dan om relevante gegevens uit uw dossier. Telkens als er daadwerkelijk informatie wordt gedeeld, zal ik u opnieuw om toestemming vragen, zodat u weet welke informatie ik met welke doel deel en met wie. Als u toestemming geeft voor of bezwaar maakt tegen het geven van informatie aan de huisarts, dan maak ik daarvan een notitie in het dossier. Bij bezwaar zal ik de informatie niet verstrekken.

Zorgverzekeraars

 • Ik ben wettelijk verplicht om een aantal van uw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan (zoals naam, adres, woonplaats, bsn). In de gespecialiseerde ggz is dat ook uw diagnose. Als u hier bezwaar tegen hebt, kunt een privacyverklaring ondertekenen. Dat is een formulier waarmee u aangeeft dat de diagnose niet mag worden doorgegeven aan uw zorgverzekeraar. Op declaraties in de generalistische basis-ggz hoef ik de behandeldiagnose niet te vermelden.
 • Voor sommige behandelingen hebt u -op grond van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering- alleen recht op een vergoeding als uw zorgverzekeraar hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Dit wordt ook wel een machtiging genoemd. In die gevallen kan de zorgverzekeraar mij om informatie vragen over de diagnose. Als u bezwaar heeft tegen deze informatieverstrekking, kunt u dit kenbaar maken door het ondertekenen van een privacyverklaring. Dit kan wel tot gevolg hebben dat uw zorgverzekeraar geen machtiging geeft en dus dat de behandeling niet wordt vergoed.
 • Zorgverzekeraars mogen controleren of mijn administratie op orde is en de rekeningen kloppen. Bij een controle vraagt een zorgverzekeraar soms om informatie of inzage in het dossier. Ik ben verplicht hieraan mee te werken, maar alleen als aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan die wettelijk zijn vastgelegd. In die gevallen is uw toestemming niet vereist; ik zal u hierover wel vooraf informeren.

Het landelijk dbc-informatiesysteem (DIS)

DIS is het landelijke dbc-informatiesysteem. De gegevens die in het DIS verzameld worden, zijn van groot belang voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg. In dit systeem worden gegevens opgeslagen over onder andere diagnose en behandeling. Het dbc-informatiesysteem bevat geen persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en woonplaats. Ik ben verplicht om gegevens (de ‘minimale dataset’) te verstrekken aan het DIS. Als u hiertegen bezwaar hebt, kunt u de bovengenoemde privacyverklaring ondertekenen. Ik verstrek dan geen gegevens aan het DIS.

Vragenlijsten (ROM)

Ggz-aanbieders zijn wettelijk verplicht om hun cliënten vragenlijsten in te laten vullen. Dit heet routine outcome measurement (ROM). Ik zal u aan het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling vragen om digitaal zo’n vragenlijst in te vullen. Deze informatie komt in uw dossier. Met deze gegevens kan ik het verloop van de behandeling nauwkeurig volgen


Er is een landelijke organisatie die de resultaten van alle ggz-aanbieders in Nederland met elkaar vergelijkt. Deze organisatie gebruikt hiervoor de ROM gegevens. Ik lever voorlopig geen ROM-gegevens aan (ook niet als u daar wel toestemming voor geeft), totdat ik zeker weet dat de gegevens daadwerkelijk anoniem zijn en uw identiteit daar niet uit kan worden afgeleid.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)*

Als aanbieder van jeugd-ggz ben ik wettelijk verplicht om gegevens aan te leveren bij het CBS. Het gaat in ieder geval om persoonsgegevens, gegevens over de soort hulp en de tijdsduur van de hulp. Het CBS publiceert geen cijfers die tot de persoon herleidbaar zijn.

Visitatie, intervisie, supervisie, consultatie

Visitatie Eens in de vijf jaar vindt er in mijn praktijk een interne kwaliteitscontrole plaats, visitatie genoemd. Dit gebeurt door collega’s die net als ik een beroepsgeheim hebben. Ik geef deze collega’s alleen inzage in uw dossier als u daar desgevraagd toestemming voor hebt gegeven. Zonder uw toestemming mogen de visiteurs het dossier alleen inzien nadat ik alle gegevens heb verwijderd waaruit uw identiteit blijkt.

Intervisie, supervisie of consultatie
In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maak ik alleen gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet af te leiden is.

Derden

Mochten andere personen of instanties informatie vragen over uw behandeling, dan ben ik niet verplicht die te geven. Ik heb er in ieder geval uw gerichte toestemming voor nodig en zal vooraf met u doornemen om welke informatie het gaat en voor welk doel deze wordt gebruikt. Denk aan een verzoek van een bedrijfsarts, een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar of een letselschadeverzekeraar.

Als u mij toestemming hebt gegeven, dan maak ik daarvan een notitie in het dossier. Bij bezwaar zal ik de informatie niet verstrekken. In mijn rol als (voormalig) behandelaar mag ik alleen feitelijke informatie geven, zoals gegevens over de diagnose en de duur van de behandeling. Ik mag bijvoorbeeld geen verwachtingen of vermoedens uitspreken noch oordelen geven voor een ander doel dan een zorgdoel, bijvoorbeeld een materieel of juridisch doel.

Ook als u toestemming geeft om informatie aan een derde te verstrekken, moet ik een eigen afweging maken of dit gezien mijn beroepsgeheim geoorloofd is. Ik kan dan alsnog besluiten om geen informatie te verstrekken als dit naar mijn oordeel de behandeling kan tegenwerken of schadelijk voor u kan zijn. Meer hierover kunt u lezen in de richtlijn voor gezondheidsverklaringen van de LVVP.

Bewaartermijn van uw dossier

Als uw behandeling is afgerond, wordt uw dossier ten minste 5 jaar bewaard. Als u uw dossier wilt laten vernietigen (zie hieronder) dan kan de bewaartermijn korter zijn.

Uw rechten

Als cliënt hebt u volgens de wet een aantal rechten die gaan over de gegevens die over u worden vastgelegd in uw dossier. Namens u kan ook uw wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd of mentor) of een door u schriftelijk gemachtigde een beroep doen op deze rechten. Hierop is een uitzondering: als het uitoefenen van deze rechten naar mijn oordeel uw belangen zou schaden, dan hoef ik daaraan geen gehoor te geven.

Recht op inzage en afschriftU hebt recht om uw dossier in te zien en u kunt om een kopie vragen; ik reageer binnen één maand op uw verzoek. U hebt recht op één gratis kopie. Voor een tweede kopie mag ik op basis van de administratieve kosten wel een redelijke vergoeding vragen. Als u digitaal om een kopie hebt gevraagd, dan mag ik u ook digitaal een kopie van uw dossier verstrekken. Als gegevens van anderen, zoals uw partner of kind, in hetzelfde dossier zijn genoteerd, dan heeft dit gevolgen voor uw inzagerecht (tenzij deze gegevens door uzelf zijn verstrekt). Ik zal u daar in dat geval over informeren.

Recht op correctie of aanvullingAls u vindt dat bepaalde gegevens in uw dossier niet kloppen, dan kunt u mij vragen deze te wijzigen, corrigeren of aan te vullen. Het gaat hierbij alleen om feitelijke onjuistheden; wijzigen of corrigeren van mijn professionele oordeel is niet mogelijk. Wel kan ik, indien u dat wenst een aanvullende verklaring met uw eigen visie in het dossier opnemen. Waren de genoteerde gegevens volgens u op dat moment niet relevant, maar wilt u ze toch bewaren, dan kunt u verzoeken deze af te schermen voor medewerkers. Ik reageer binnen één maand op uw verzoek.

Recht op vernietigingU kunt schriftelijk verzoeken (een deel van) uw gegevens uit uw behandeldossier te laten vernietigen. Ik reageer dan binnen een maand op uw verzoek. Als het onmogelijk blijkt om binnen die termijn aan uw verzoek te voldoen, zal ik dat aan u laten weten. In dat geval is twee maanden uitstel mogelijk.

Het voorgaande geldt alleen voor de gegevens uit het behandeldossier. Voor uw gegevens in mijn administratie (factuur, dbc-declaratiesysteem) geldt dat ik deze vanwege fiscale wetgeving en controles door zorgverzekeraars langer moet bewaren.

In een aantal gevallen kan ik op grond van de wet weigeren aan uw verzoek te voldoen; ik zal u dan uitleggen waarom.

Veilige communicatie

Om buiten de afgesproken behandelsessies om veilig met elkaar te communiceren, raad ik u aan om geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar mij te e-mailen, whatsappen of facetimen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. Ik gebruik hiervoor een beveiligd e-mailprogramma.

De klachtenregeling

Bent u onverhoopt ontevreden over uw behandelaar bij lef & psyche? Wat vervelend! U kunt u het volgende doen.

 Stap 1: bespreek uw onvrede met ons

Als u een klacht hebt over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met ons zelf bespreken. Soms kan een gesprek een heleboel verhelderen. Daar komt bij dat we graag uw onvrede horen zodat wij kunnen leren van de situatie.

Stap 2: schakel een klachtenfunctionaris in

Soms is het lastig om met de behandelaar zelf in gesprek te gaan. Of u krijgt onvoldoende gehoor. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klachtenfunctionaris van de LVVP vragen om te bemiddelen.

Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris te hebben, maakt de LVVP gebruik van de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht&Company. U kunt hier als cliënt van een LVVP-lid een beroep op doen. De klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- kunnen bemiddelen bij de afhandeling van uw klacht.

Ga naar; Wat als ik ontevreden ben over de behandeling? – LVVP